Политика за коментари

Политика за коментарите в блога

Коментарите се приветстват и насърчават на този сайт, но има някои случаи, при които коментарите ще бъдат редактирани или изтрити, както следва:

 

  • Коментарите, считани за спам или единствено с промоционален характер, ще бъдат изтрити.

  • Включването на линк към съответно съдържание е разрешено, но коментарите трябва да имат отношение към темата на публикацията.

  • Коментари, включително нецензурни думи, ще бъдат изтрити.

  • Коментарите, съдържащи език или концепции, които биха могли да се считат за обидни, ще бъдат изтрити. Обърнете внимание, че това може да включва обиден, заплашителен, порнографски, обиден, подвеждащ или клеветнически език.

  • Коментари, които атакуват директно дадено лице, ще бъдат изтрити.

  • Коментарите, които тормозят други участници, ще бъдат изтрити. Моля, бъдете уважителни към други участници.

  • Анонимните коментари ще бъдат изтрити. Приемаме коментари само от участници, които се идентифицират.

     

Собственикът на този блог си запазва правото да редактира или изтрива всички коментари, изпратени в блога, без предизвестие.

Тази политика за коментари подлежи на промяна по всяко време.

Ако имате някакви въпроси относно политиката за коментиране, моля, уведомете ни на energy_for_life@abv.bg.